ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อเทียบโอนและรับโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2566


ด้วยคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีมีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาจากประเทศซูดานที่ได้รับผลกระทบทางการศึกษาจากสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศประสงค์ที่จะเข้ามาเทียบโอนรายวิชาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อเทียบโอนและรับโอนรายวิชาในคณะวิทยาการอิสลามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

1. คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในประเทศหรือต่างประเทศ
1.2 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศซูดานและเป็นมหาวิทยาลัยที่สำนักงาน ก.พ.ให้การรับรอง
1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.4 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
1.5 มีคุณสมบัติพเิศษอื่นที่เหมาะสมตามความเห็นของคณะกรรมการ

2. สาขาวิชา
2.1 สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
2.2 สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
2.3 สาขาวิชาอิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม

3. วิธีการรับสมัคร
ผู้สมัครทุกคนพิมพ์ใบสมัครและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2566 หากพ้นกำหนดนี้จะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ (จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

4. หลักฐานการสมัคร
4.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 1 รูป (ไม่สวมแว่นดำ)
4.2 สำเนาผลการเรียน(Transcript)ปพ.1 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในประเทศหรือสำเนาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าต่างประเทศ
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.4 ผลการเรียนและคำอธิบายรายวิชาของหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยณ ประเทศซูดาน
4.5 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ ณ ประเทศซูดานหมายเหตุเอกสารที่เป็นสำเนา
จะต้องเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

5. วิธีการคัดเลือก
คณะวิทยาการอิสลามจะแต่งตงั้คณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือก โดยมีวิธีการดังนี้
1. พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
2. ผลการเรียนระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาปัจจุบัน
ผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้วผู้สมัครหรือบุคคลอื่นใดจะฟ้องร้องหรือเรียกสิทธิ์ใดๆ มิได้

6. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะวิทยาการอิสลาม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์ fais.psu.ac.th และ Facebook : Faculty of Islamic Sciences – คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี

7. ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ

งานรับนักศึกษาห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ คณะวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี โทรศพัท์ 073-313928 ต่อ 2241,0824292478 (ในวันและเวลาราชการ) โทรสาร 073-348726, 073-331305 Email: masnee.h@psu.ac.th เว็บไซต์ fais.psu.ac.th Facebook : Faculty of Islamic Sciences–คณะวิทยาการอิสลามม.อ.ปัตตานี

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่25 พฤษภาคมพ.ศ.2566

ไฟล์แนบ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเทียบโอนซูดาน 2566.pdf ดาวโหลด
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn