ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ด้วยคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดคณะวิทยาการอิสลาม ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข)  ลักษณะต้องห้าม
 1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 2. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ม กำหนด
 3. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับฉบับนี้หรือกฎหมายอื่น
 4. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 5. เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. เป็นบุคคลล้มละลาย
 7. เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 8. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 9. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอื่น
 10. เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
1.2  ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติและวิธีการคัดเลือก ตามรายละเอียดของตำแหน่ง  ที่แนบท้ายประกาศนี้ ดาวน์โหลด

3. กำหนดการดำเนินการคัดเลือก
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  3  มีนาคม  2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่   8  มีนาคม  2566
สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ วันที่  13  มีนาคม  2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่  15  มีนาคม  2566
สอบสัมภาษณ์ วันที่  17  มีนาคม  2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่  21  มีนาคม  2566
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน วันที่  23  มีนาคม  2566

4. สถานที่รับสมัคร      
ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารคณะ   คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  ในวัน และเวลาราชการ โทร. 0-7331-3930-50 ต่อ 2214

5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (พร้อมแสดงต้นฉบับ)
5.1 สำเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
5.2 สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
5.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน   จำนวน 1 รูป
5.4 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
5.5 หนังสือรับรองการมีประสบการณ์/ผลงาน/รางวัล
5.6 หนังสือแนะนำตัว (ถ้ามี)
5.7 เพศชาย ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการเข้าตรวจเลือกทหาร แบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น
5.8 หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  ทะเบียนสมรส  ฯลฯ (สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ลงลายมือชื่อรับรอง “สำเนาถูกต้อง”)

6. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละวิธีไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

7. ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครจะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 100 บาท

หมายเหตุ 
1. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเข้าปฏิบัติงาน
2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะไม่จัดสรรที่พักให้

 

ไฟล์แนบ

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเป็นพนักงานเงินร.pdf ดาวโหลด
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn