ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเทียบโอนและรับโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2566


ตามประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเทียบโอนและรับโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2566 ไปแล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในโครงการดังกล่าว ดังรายชื่อต่อไปนี้
 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 นายสุไลมาน เจ๊ะหามะ อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม
2 นายอัศหัร ตะยีสะ อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม
3 นายฟิกรี สารีกะ อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม
4 นางสาวรัชดาพร หวังปัญญา อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม
5 นางสาวศิริยากร โซ๊ะมาลี อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม
6 นางสาวบัลสัม บูละ อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม
7 นายฟัครุดดีน ปะจู อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม
8 นายอาซูวัน สาเมาะ อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม
9 นายฮาซีร สาและ อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม
10 นายอัฮมัด เจ๊ะแม อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
11 นายวรวิช บุญเสริม อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
12 นางสาวรุสนา แมเร๊าะ อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
13 นายอาลาวี เปาะจิ อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
14 นางสาวรอดียะห์ สาและ อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
15 นางสาวซอบารียะห์ สาและ อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
16 นางสาวอามีเน๊าะ ดีเย๊าะ อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
17 นางสาวมิสบะห์ ดือราเฮะ อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
18 นางสาววาลินณี่ หวังยี อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
19 นายณัฐวุฒิ เทียนมณี อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
20 นายอับดุลอาหัด ขันธวิธิ อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
21 นางสาวโซเฟี้ยะฮ์ ดือเระ อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
22 นางสาวมัรดียะห์ ตาเย๊ะ อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
23 นางสาวอามีเร๊าะ หะยี อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
24 นางสาวรอฎวา แตเปาะ อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
25 นางสาวนาซอรี บือซา อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

1. ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการดังนี้
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่ม “FaIS-เทียบโอน-ซูดาน” คลิก

2. การเตรียมตัวนักศึกษาใหม่

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าว จะต้องรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/psutani หรือติดตามข่าวสารที่ https://www.facebook.com/newstudent.pn หากผู้ใดไม่รายงานตัวและขึ้นทะเบียนตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการนี้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3.1. นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชาที่กำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3.2. นักศึกษาต้องสอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ำตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนด
3.3. ปฏิบัติตามประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา

4. ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ
งานรับนักศึกษา ห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ คณะวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
โทรศัพท์  073-313928 ต่อ 2241 หรือ 086-9634063 (ในวันและเวลาราชการ) โทรสาร  073-348726 เว็บไซต์ fais.psu.ac.th  
Facebook : Faculty of Islamic Sciences - คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี Facebook : นักศึกษาใหม่-New Students ม. อ. ปัตตานี 2566


 

ไฟล์แนบ

ประกาศผู้ผ่านเทียบโอนซูดาน 2566.pdf ดาวโหลด
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn