ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

                                       
ตามที่คณะวิทยาการอิสลาม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

นายอิสมาแอ  ดือราแม  สอบได้ลำดับที่ 1 

ขอให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานบริหาร คณะวิทยาการอิสลาม ระหว่างวันที่  8 - 9 เมษายน  2564 ในเวลาราชการ หากเลยกำหนดนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์  

จึงประกาศมาเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564    

               
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn