ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งอาจารย์


ตามที่คณะวิทยาการอิสลาม ได้ดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 2259 นั้น  บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า นางนุรซีตา  เพอแสละ เป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือก

ขอให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานบริหาร คณะวิทยาการอิสลาม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ หากเลยกำหนดนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565                   
 

ไฟล์แนบ

ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งอาจารย์.pdf ดาวโหลด
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn