ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เรื่อง บุคลากรดดีเด่นคณะวิทยาการอิสลาม ประจำปี 2563

ตามที่คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการอิสลาม ได้พิจารณาเห็นชอบการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 โดยยึดหลักเกณ์ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้กำหนด คือ พิจารณาจากการครองตน ครองคน ครองงานเเละมีผลงานดีเด่นนั้น
บัดนี้ คณะวิทยาการอิสลาม จึงขอประกาศรายชื่อบุคลากรผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นประจำคณะวิทยาการอิสลาม ประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 สายวิชาการ
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งอาจารย์
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา

กลุ่มที่ 2 สายสนับสนุน
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ
ได้แก่ นางสาวนาซีมะห์ อาลี ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

กลุ่มที่ 3 พนักงานเงินรายได้
ได้แก่ นายรอกิ เจ๊ะเต้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป


ขออัลลอฮฺทรงประทานความจำเริญเเละความบะเราะกะฮฺแก่ทุกท่านด้วยครับ
ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ค. 2564

+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn