ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


ตามที่คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์ตำแหน่งเลขที่ 2259 นั้น คณะฯ มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครและผู้ได้รับการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 หมวด 2 ข้อ 6
ก) คุณสมบัติทั่วไป
1.  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
3. ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ข) ลักษณะต้องห้าม
1.  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
2.  เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ม.กำหนด
3.  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายอื่น
4.  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
5.  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6.  เป็นบุคคลล้มละลาย
7.  เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
8.  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
9.  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากงาน เพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือกฎหมายอื่น
10.เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
ค)  มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร
ง)  ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที

2.ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าทางการศึกษา  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา หลักสูตรและการสอน การสอนอิสลามศึกษา  การสอนภาษาอังกฤษ บริหารการศึกษา การศึกษาปฐมวัย หรือ   สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ในการสอนและมีผลงานวิจัย อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3. อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาเอก  เดือนละ 31,500 บาท

4. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนอกเหนือจากค่าจ้าง เช่น
1. ที่พักอาศัย ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. เงินค่าตอบแทนความก้าวหน้า/สัมฤทธิ์ผลงานทางวิชาการ ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานสะสม 3 - 15% มหาวิทยาลัยสมทบ 3 - 5%)
4. กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ค่ารักษาพยาบาล ในส่วนที่นอกเหนือจากที่ได้รับในระบบประกันสังคม เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท/ปี  หากเบิกจ่ายไม่เกิน 20,000 บาท สามารถสะสมได้ร้อยละ 40 ของเงินส่วนที่เหลือ สามารถสะสมได้ไม่เกิน 200,000 บาท เพื่อนำมาใช้หลังเกษียณอายุงาน (ครอบคลุมตนเองและญาติสายตรง) กรณีเป็นผู้ป่วยนอกและการตรวจสุขภาพประจำปี (เฉพาะตนเอง) รักษาได้ทุกสถานพยาบาลที่มีแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท/โรค/วัน ไม่เกิน 20 ครั้งต่อปีงบประมาณ     
5. ค่าเล่าเรียนบุตร เบิกได้ตามสิทธิ์ของข้าราชการ                                                
6. กองทุนสวัสดิการ
- เงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีบุคลากรเสียชีวิต
- เงินกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
- เงินกู้ยืมเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
- เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตร
- โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลาม
7.  โอกาสของบุตรที่มีสิทธิ์เรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หรือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                              
8.  สิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ได้รับการเชิดชูเกียรติเช่นเดียวกับข้าราชการอื่นๆ เป็นต้น       

5. ระยะเวลาการรับสมัคร ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  30  ธันวาคม  2564             

6. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สมัครทางเว็บไซต์ที่ระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  https://resume.psu.ac.th  และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครที่กำหนดในเว็บไซต์  โทรศัพท์ 0 7331 3928-45 ต่อ 2214 หรือ 0 7333 1305

7. หลักฐานที่ใช้ประกอบในการสมัคร (แนบไฟล์ผ่านเว็บไซต์สมัครงาน)
1. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว ก่อนวันที่ที่ยื่นใบสมัคร และสำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับปริญญา จำนวน 1 ชุด
2. กรณีใช้วุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ผู้สมัครจะต้องแนบหนังสือแจ้งผลการเทียบคุณวุฒิของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้วย โดยผู้สมัครจะต้องดำเนินการประสานงานกับสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. ด้วยตนเอง โทร. 0 2039 5638
3. ใบรับรองผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ PSU-TEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
5. รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายด้วยชุดสุภาพและเห็นใบหน้าชัดเจน ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน อัฟโหลดเป็นรูป Profile จำนวน 1 รูป
6. หนังสือแนะนำตัวหรือประวัติส่วนตัว (Resume) จำนวน 1 ชุด
7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ใช้ฉบับจริง) จำนวน 1 ชุด
8. หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามี)
9. เพศชาย ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการเข้าตรวจเลือกทหาร แบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับ  การยกเว้น จำนวน 1 ชุด
10. หลักฐานการชำระเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในหน้ารายละเอียดข้อมูลบัญชีผู้กู้ Tab Menu รายการค่างวดค้างชำระ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.)   จำนวน 1 ชุด   
11. สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ลงลายมือชื่อรับรอง “สำเนาถูกต้อง”  หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลอก และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้อยค่าเสียหายใด ๆ ทั้งนี้ หากเอกสารและหลักฐานแนบฉบับใดในระบบสมัครงานออนไลน์ไม่ครบถ้วนหรือข้อความไม่ชัดเจน จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ผู้สมัครสามารถจัดการเอกสารแนบทั้งหมดรวมเป็นไฟล์เดียวกันได้

8. การตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งอาจารย์
ให้ผู์ที่ผ่านการคัดเลือกไปตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยา โดยใช้ชุดการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาสําหรับข้าราชการที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ ที่โรงพยาบาลของรัฐ ผู้ที่ผลการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาเป็นปรกติ จึงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9. เกณฑ์การตัดสิน
1. เมื่อได้รับใบสมัครแล้วคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัคร ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน หนังสือแนะนําตัวของผู้สมัคร และจะติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการโดยตรงมาทําการคัดเลือก โดยการสอบสอนและสัมภาษณ์  ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ จะแจ้งให้ผู้สมัคร ทราบต่อไป
2. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
หมายเหตุ : ผู้ที่เป็นลูกหนี้กู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แล้วยังมียอดหนี้ค้างชำระ หากได้รับการบรรจุจะต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการหักเงินชำระหนี้จากค่าจ้าง และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย
         

ไฟล์แนบ

ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์.pdf ดาวโหลด
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn