ปฐมนิเทศก่อนออกสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-12.30 น.
ผ่าน Zoom ลิ้งค์เข้าห้องอบรม https://thairen.zoom.us/j/66561506317
Meeting ID: 665 6150 6317

กำหนดการ

เวลา กิจกรรม
08.00-09.00 ลงทะเบียน
09.10-09.30 พิธีเปิดโครงการและให้โอวาส
โดย คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม
09.30-10.30 ชี้แจงรายละเอียดการฝึกสหกิจศึกษา
โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ
10.30-11.30 ซักถามและพูดคุยว่าเรื่องสหกิจศึกษาในสถานการณ์โควิด-19
โดย ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการฯ
11.30-12.30 พบปะอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาแต่ละกลุ่ม


งานสหกิจศึกษาเเละฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (คุณนาซีมะห์ อาลี)
โทร.086-9559031   E-mail: naseemah.a@psu.ac.th

+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn