ศูนย์วะสะฏียะฮ์ศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี ขอเชิญทุกท่านร่วมงานหรือรับชมการถ่ายทอดสด (LIVE) การงานเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ "วะสะฏียะฮ์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้"


วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ตั้งเเต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อิมาม อันนาวาวีย์ ชั้น 4 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ภายในงานท่านจะได้พบปะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำศาสนา เเละนักวิชาการมากมายหลายท่านจากทั้ง 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ เเละศาสนาอิสลาม ที่จะมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้หลักการวะสะฎียะฮ์ หรือทางสายกลาง

ได้พบปะกับผู้ทรงคุณวุฒิเเละนักวิชาการ อาทิ ปลัดกระทรวงกิจการศาสนาอิสลาม การเชิญชวนและการชี้แนะ แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม ผู้อำนวยการศูนย์วะสะฏียะฮ์ศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม เเละผู้แทนจุฬาราชมนตรี

ร่วมรับฟังการกล่าวปาฐกถาพิเศษ 2 หัวข้อ โดย พระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค 18, เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ปัตตานี และประธานร่วม สภาศาสนาสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย เเละ ผศ.ดร.อับดุรรอฮ์มาน จะปะกิยา คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

รับฟังการสานเสวนาสามศาสนาจากผู้แทน 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาอิสลาม โดย รศ.เสาวนีย์ จิตต์หมวด ศาสนาพุทธ โดย ดร.สุชาติ ใหมอ่อน ศาสนาคริสต์ โดย ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ เเละดำเนินการเสวนาโดย อ.มูฮัมหมัดเฟาซี แยนา

เเละรับฟัง Wasatiyyah Speech จากผู้ทรงคุณวุฒิเเละนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาและองค์กรภาเอกชนในหัวข้อวะสะฏียะฮ์ในมิติต่างๆ อาทิ “วะสะฏียะฮ์ในอิสลาม” “วะสะฏียะฮ์ในมิติกฎหมายอิสลามกับบริบทสังคมชายแดนภาคใต้” “วะสะฏียะฮ์ในมิติการศึกษาชายแดนภาคใต้” เเละ “วะสะฏียะฮ์กับมิติภาคประชาสังคมในชายแดนภาคใต้” เเละต่อด้วยการวิพากษ์บทความ โดย ผศ.ดร.อาแว มะแส

ทุกท่านสามารถร่วมงานหรือชมการถ่ายทอดสดได้ที่เพจ Faculty of Islamic Sciences - คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี
สามารถสแกนดูกำหนดการฉบับเต็มได้บนโปสเตอร์หรือคลิกลิ้งค์นี้ คลิกดาวน์โหลดกำหนดการ
เเชร์โพสต์ คลิก
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn