คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดี ดร.นุรซีตา เพอแสละ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย โครงการที่ 6 ปีงบประมาณ 2565
คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดี ดร.นุรซีตา เพอแสละ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย "ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่"

โครงการวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานและการให้ข้อมูลย้อนกลับที่คาดหวัง: กรณีศึกษา นักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดปัตตานี”

แหล่งทุน "สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย เเละนวัตกรรม"
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn