คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีคณาจารย์ของคณะฯ 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาลี สาเมาะ เเละ ดร.รุชดี ตาเห อาจารย์ประจำประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

ที่บทความวิจัยเรื่อง Ignorance of religion and its impact on intellectual excess in southern Thailand: A field study ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Annals of the Romanian Society for Cell Biology Volume 25, Issue 4, Pages 787-797, 2021 ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS, Quartile 4

สามารถดาวน์โหลดงานวิจัยได้ที่ : http://annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/2509/2110

+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn