คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย โครงการกิจกรรมศึกษาวิจัยและสำรวจข้อมูลการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติในจังหวัดชายแดนภาคใต้


คณะผู้วิจัย
- รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม (หัวหน้าโครงการ)
- ผศ.ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม
- ผศ.ดร.สราวุธ สายทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม
- นายซัยนูรดีน นิมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม
- นายรอกิ เจ๊ะเต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม

แหล่งทุน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ประจำปีงบประมาณ 2564
เริ่มดำเนินโครงการ พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565

+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn