คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “อิสลามศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลในศตวรรษที่ 21”

โครงการวิจัยย่อยที่ 1 เรื่อง “กลยุทธ์การสอนอิสลามศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้”
คณะผู้วิจัย
- ผศ.ดร. มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม (หัวหน้าโครงการ)
- ผศ.ดร. มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม
- ผศ.ดร. สราวุธ สายทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม
- ผศ.ดร. ยุโสบ บุญสุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ผศ.ดร. จารุวัจน์ สองเมือง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี คณะศึกษาศาสตร์

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 เรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาบุคลิกภาพแบบอุมมะห์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”
คณะผู้วิจัย
- ผศ.ดร. อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม (หัวหน้าโครงการ)
- รศ.ดร. นิเลาะ แวอุเซ็ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม
- ดร.ยุทธนา เกื้อกูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม
- นางศิรินยา สาอิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม

แหล่งทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
ประจำปีงบประมาณ 2564-2565
เริ่มดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2566+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn