คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้”


คณะผู้วิจัย
- ผศ.ดร. มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม (หัวหน้าโครงการ)
- ดร. นัชชิมา บาเกาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครุศาสตร์
- ผศ.ดร.ยุโสบ บุญสุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ผศ.ดร. จารุวัจน์ สองเมือง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี คณะศึกษาศาสตร์

แหล่งทุน Fundamental Fund (FF) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)
ประจำปีงบประมาณ 2565
เริ่มดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn