คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย โครงการที่ 7 ปีงบประมาณ 2565
คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง “สุนทรียภาพปลายด้ามขวาน: “อนาซีด” เครื่องมือแสดงอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยชายแดนใต้”

คณะผู้วิจัย
(1) ดร.รูดียะห์ หะ (หัวหน้าโครงการวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม
(2) รศ.ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง (ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม
(3) ผศ.ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา (ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม
(4) นายยาฮารี กาเซ็ง (ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม

แหล่งทุน กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ 2566
เริ่มดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2566
 
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn