คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย โครงการที่ 7 ปีงบประมาณ 2565
คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

คณะผู้วิจัย
(1) ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง (หัวหน้าโครงการวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม
(2) ผศ.ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง (ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
(3) ผศ.ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด (ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
(4) นายรอกิ เจ๊ะเต้ (ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม

แหล่งทุน กระทรวงยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ 2565
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn