คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย โครงการที่ 5 ปีงบประมาณ 2565
คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และทดสอบตลาดของธุรกิจหอย “แอเตาะ” มรดกภูมิปัญญาอาหาร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจให้แก่สตรีมุสลิมในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี”

คณะผู้วิจัย
(1) ดร.รุสลี นุห์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม
(2) ดร.หมะหมูด หะยีหมัด (ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม
(3) ดร.สุรชัย ไวยวรรณจิตร (ผู้ร่วมวิจัย) โรงเรียนเร๊าะมานีย๊ะห์
(4) นายมูฮำหมัดอามีน หะยีหามะ (ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(5) นางมาเรียนา แนกาบาร์ ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ

แหล่งทุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เริ่มดำเนินโครงการ พฤษภาคม 2565 - พฤษภาคม 2566
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn