สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม คณะวิทยาการอิสลาม ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง

การเสวนาวิชาการ “ภาวะผู้นำและบุคลิกภาพตามวิถีอิสลามสำหรับผู้บริหารการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม”

 

วันเสาร์ ที่ 29  พฤษภาคม 2564
เวลา 13.00-16.00 น.
ทางแอพลิเคชั่น ZOOM
Join Zoom Meeting https://thairen.zoom.us/j/66906741329
Meeting ID: 669 0674 1329

พบกับ
หัวข้อ "เทคนิคการเข้าถึงชุมชนของผู้บริหารการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม" โดย นายอัครพงศ์ ประธานชวโน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกําแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

หัวข้อ "ผู้บริหารสตรีกับการบริหารโรงเรียนในชุมชนมุสลิม" โดย นางสาวปานจิต  วัชระรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

หัวข้อ "ผู้บริหารการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม : เมื่อมุสลิมบริหารโรงเรียนวัด" โดย นายกันต์ศักดิ์ หลีเพิ่มสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุภาษิตารามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

หัวข้อ "การนิเทศการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม" โดย ดร.นิยอ บาฮา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ซัมซู สาอุ

จัดโดย นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn