สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม คณะวิทยาการอิสลาม ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง
 

การเสวนาวิชาการ “คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับผู้บริหารการศึกษาในยุค Disruption : เปิดรับ ปรับตัว เปลี่ยนแปลง”  

 

วันอาทิตย์ ที่ 30  พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00-12.00 น.
ทางแอพลิเคชั่น ZOOM 
Join Zoom Meeting https://thairen.zoom.us/j/68129866082
Meeting ID: 681 2986 6082


พบกับ
หัวข้อ "หลักวาสาฏียะห์และการประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา" โดย ผศ.ดร.มะรอนิง สะแลมิง อาจารย์ประจำหลักสูตรกฎหมายอิสลาม คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หัวข้อ "จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลาย" โดย ดร.วันพิชิต ศรีสุข อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หัวข้อ "จรรยาบรรณวิชาชีพนักการศึกษา : มุร้อบบีและมุดับบิร" โดย ดร.ยามีละห์ โต๊ะแม อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หัวข้อ "ผู้บริหารการศึกษาในยุค Disruption : ความท้าทายด้านศีลธรรม" โดย ดร.มุซักกิด หีมพินิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ซัมซู สาอุ

จัดโดย นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn