ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการอิสลามทุกท่าน เข้าร่วมการโครงการ.. อบรมภาษาอาหรับ

วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุม อิมาม อัลฆอซาลีย์
อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ คณะวิทยาการอิสลาม

+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn