งานบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟัง


วันพุธที่ 16  มิถุนายน 2564
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
นายวิทยา  พยายาม  นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
ในหัวข้อเรื่อง “การใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครูและผลกระทบต่อระบบการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพครู ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ”
เวลา  13.00–16.00 น.
ณ ห้องสอบวิทยานิพนธ์ อิมาม มุสลิม ชั้น 4 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี  อัซซอลีฮีย์

 https://www.facebook.com/FAIS.PSU.PN/photos/pcb.3898481280269955/3898544376930312/


วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน  2564 
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
นางสาวนภาวัลย์  ภัทราธิกุล  นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อแบบบูรณาการอิสลามเพื่อป้องกันการรังแกในโลกไซเบอร์ สำหรับครูมัธยมศึกษาในจังหวัดปัตตานี”
เวลา 13.30–16.00 น.
ณ ห้องสอบวิทยานิพนธ์ อิมาม มุสลิม ชั้น 4 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซัมซู  สาอุ

 https://www.facebook.com/FAIS.PSU.PN/photos/pcb.3898481280269955/3898544586930291

งานบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน โทร. 073331305 ต่อ 2228
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn