โครงการสัมมนาครูพี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2564 "พัฒนาศักยภาพครูอิสลามศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"


ขอเชิญครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี เข้าร่วม

โครงการสัมมนาครูพี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2564
"พัฒนาศักยภาพครูอิสลามศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ทาง ZOOM Cloud Meeting
Join Zoom Meeting https://psu-th.zoom.us/j/92168788031
Meeting ID: 921 6878 8031

กำหนดการ
เวลา กิจกรรม
08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
08.45-09.00 น. เปิดอ่านอัลกุรอาน
09.00-09.20 น. พิธีเปิดโดย คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม
09.20-10.30 น. การชี้แจงบทบาทและหน้าที่ของครูพี่เลี้ยงตามมาตรฐานใหม่ที่คุรุสภากำหนด
โดย ประธานหลักสูตรฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกตุ อัสมิมานะ  
และ ดร.สุไม  บิลไบ
10.30-12.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการผลิตสื่อเพื่อการสอนออนไลน์ โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศัลยพงศ์  วิชัยดิษฐ์
12.00-13.00 น. พักเที่ยง/ละหมาด
13.00-16.15 น. อบรมต่อช่วงที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการการวัดและประเมินผลออนไลน์ โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศัลยพงศ์  วิชัยดิษฐ์
16.15-16.30 น. พิธีปิดโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
16.30 น. แยกย้ายตามอัธยาศัย

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (คุณมูฮามะ ปาปา) โทร.2284  E-mail: muhama.pa@psu.ac.th+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn