กำหนดวันเวลาอบรม Microsoft Teams เพื่อจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับอาจารย์คณะวิทยาการอิสลาม


ลำดับการอบรม
1. สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม Islamic Business Innovation
- วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 / Wednesday, June 9, 2021
- เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง QA 2

2. สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา Teaching Islamic Studies
- วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 / Thursday, June 10, 2021
- เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง QA 2

3. สาขาวิชาอิสลามศึกษา Islamic Studies
- วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 / Friday, June 11, 2021
- เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง QA 2

4. สาขาวิชากฏหมายอิสลาม Islamic Law
- วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 / Monday, June 14, 2021
- เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง QA 2

5. บัญฑิตศึกษา Graduate Studies
- วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 / Tuesday, June 15, 2021
- เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง QA 2

6. สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) Islamic Studies (International Program)
- วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564 / Wednesday, June 16, 2021 
- เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง QA 2

การเตรียมตัวก่อนวันอบรม
สำหรับอาจารย์/บุคลากรจำเป็นต้องเปิดใช้บริการ Office 365 ที่เป็น @email.psu.ac.th โดยสามารถเปิดใช้บริการได้ที่ เปิดใช้งานบริการ Office 365 (กรุณาเปิดการใช้งานก่อนวันอบรม)

ติดต่อสอบถามรายละเอียด
งานไอทีและประชาสัมพันธ์ โทร. 2217 (อานนท์, อัซมิง)

+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn