กำหนดการอบรมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปี 1-3 
ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2564  ผ่าน Zoom


วันที่  24 พฤษภาคม 2564
ลิ้งค์สำหรับเข้าห้องอบรม https://thairen.zoom.us/j/62154847774 
หรือ Meeting ID: 621 5484 7774
เวลา กิจจกรม หมายเหตุ
08.30-08.45 เข้าสู่ระบบ  
08.45-09.00 อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อ่านอัลกุรอาน  
09.00-09.20 พิธีเปิดโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
09.20-11.00 บรรยายเรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
โดย ดร.สุไม บิลไบ เเละคณะจารย์สาขาการสอนอิสลามศึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3
11.00-12.00 พักเที่ยง/ละหมาด  
13.00-16.00 บรรยายเรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
โดย ดร.สุไม บิลไบ เเละคณะจารย์สาขาการสอนอิสลามศึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3
16.00 เสร็จสิ้น  


วันที่  25 พฤษภาคม 2564
ลิ้งค์สำหรับเข้าห้องอบรม https://thairen.zoom.us/j/67034389082 
หรือ Meeting ID: 670 3438 9082
เวลา กิจจกรม หมายเหตุ
08.30-09.00 เข้าสู่ระบบ  
09.00-12.00 การบรรยาย เรื่อง การสัมมนา (คู่มือและการปฏิบัติตนในสถานศึกษา)
โดย อ.สุวรรณี  หลังปูเต๊ะ  และคณาจารย์สาขาการสอนอิสลามศึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3
12.00-13.00 พักเที่ยง/ละหมาด  
13.00-16.00 การบรรยาย เรื่อง การสัมมนา (คู่มือและการปฏิบัติตนในสถานศึกษา)
โดย อ.สุวรรณี  หลังปูเต๊ะ  และคณาจารย์สาขาการสอนอิสลามศึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3
16.00 เสร็จสิ้น  


วันที่  26 พฤษภาคม 2564
ลิ้งค์สำหรับเข้าห้องอบรม https://thairen.zoom.us/j/69573788909 
หรือ Meeting ID: 695 7378 8909
เวลา กิจจกรม หมายเหตุ
08.30-09.00 เข้าสู่ระบบ  
09.00-12.00 การบรรยาย เรื่อง ภาระงานครูและการควบคุมชั้นเรียน 
โดย คณาจารย์จากโรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3
12.00-13.00 พักเที่ยง/ละหมาด  
13.00-16.00 การบรรยาย เรื่อง ภาระงานครูและการควบคุมชั้นเรียน 
โดย  คณาจารย์จากโรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3
16.00 เสร็จสิ้น  

หมายเหตุ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn