การประชุมวิชาการด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาในยุคโควิดและหลังโควิด : ประสบการณ์และความท้าทายของมนุษยชาติ" (Islamic and Muslim Studies in the COVID and Post-COVID Eras: Humanity's Experiences and Challenges)


วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 ตั้งเเต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ออนไลน์ผ่าน ZOOM Meeting)

โดยมีกำหนดการดังนี้
- ส่งหัวข้อและบทคัดย่อ (abstract) 15 ก.ย.-10 ต.ค. 2564
- ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (full paper) 11-15 ต.ค. 2564
- แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ (full paper) 12 พ.ย. 2564
- ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว 13-19 พ.ย. 2564
- ประกาศผลบทความ 26 พ.ย. 2564
- วันจัดประชุมวิชาการ 1 ธ.ค. 2564
สามารถลงทะเบียนเเละส่งบทคัดย่อ (Abstract) ได้ที่เว็บไซต์ https://fais.psu.ac.th/nacims2021/ หรือหน้าสำหรับลงทะเบียน https://fais.psu.ac.th/nacims2021/?page=register

ขอบเขตเนื้อหาการนำเสนอ
1.สังคม
2.การศึกษา
3.ภาษาและวัฒนธรรม
4.การเมือง
5.สิ่งแวดล้อม
6.สาธารณสุข

เปิดรับบทความภาษาไทย อังกฤษ มลายู เเละอาหรับ

จัดโดย คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะศึกษาศาสตร์, คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เเละสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


สามารถดาวน์โหลดกำหนดการ คลิก
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn