สาขาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
Bachelor of Arts Program in Islamic Studies International Program
--------------------------------
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Islamic Studies)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
          จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
          ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
          ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 91 หน่วยกิต
          ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต
 
การจัดการเรียนการสอน
          - จัดการเรียนการสอนแบบการสอนแบบเชิงรุก (active learning)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุกรายวิชาในหลักสูตร
          - การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Laerning: WIL) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร
          - กำหนดให้รายวิชาใช้ภาษาอาหรับร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตรและภาษาอังกฤษในการจัดการการเรียนการสอนร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตร
          - หลักสูตรสามารถเลือกเรียนได้ 2 รูปแบบ คือแบบเข้าชั้นเรียนปรกติ (Onsite) และแบบผสมผสาน(Blended Learning) โดยแบบผสมผสานเป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์โดยมีระยะเวลา 2 ปี และนักศึกษาต้องมาเรียนที่มหาวิทยาลัยอีก 2 ปี เพื่อจบหลักสูตร
 
แผนการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา
 
ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี
 
ค่าธรรมการศึกษา ภาคการศึกษาปกติละ 16,000 บาท
 
อาชีพในอนาคต
- ครูอิสลามศึกษา ครูสังคมศึกษา ครูสอนภาษาอาหรับและอังกฤษ วิทยากรอิสลามศึกษา
- เจ้าหน้าที่บุคคล เจ้าหน้าในบริษัทเอกชนทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ
- เจ้าหน้าที่หรือพนักงานในองค์กรสังคมการเมือง เศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษาและทั่วไป
- ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวฮาลาลและธุรกิจอิสลามทั้งในและต่างประเทศ
- นักสร้างคอนเทนต์ และนักการสื่อสารด้านอิสลามศึกษา
- นักวิจัยด้านอิสลามศึกษา
- ผู้นำด้านศาสนาอิสลามในชุมชน เช่น อีหม่ามมัสยิด พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม
- ประกอบกิจการส่วนตัว

จุดเด่น/เอกลักษณ์ของหลักสูตร
          - รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษได้
          - ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านอิสลามศึกษาที่เป็นสากล สามารถวินิจฉัยปัญหาจากทัศนะที่เป็นสากลเพื่อแก้ปัญหาสังคมได้อย่างสร้างสรรค์
          - มีทักษะในการใช้ภาษาอาหรับและอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างนวัตกรรมการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างสร้างสรรค์
          - มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะการนำ เป็นผู้นำที่ยอมรับความแตกต่าง มีความเข้าใจ รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอย่างเด่นชัด อีกทั้งสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
          - มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นบนพื้นฐานของความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย
          - มีจิตสาธารณะเพื่อสังคมบนฐานอิสลาม แสดงออกถึงศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลกที่มีความเข้าใจบริบทสังคมและวัฒนธรรมของทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ข้อมูลติดต่อ
          งานรับนักศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี
         โทร 073-313928 to 50 ext. 2240
         080-948-2855 สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn