หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม หลักสูตรปกติ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2559
Master of Education Program in Islamic Educational Administration and Management

ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Ed. (Islamic Educational Administration and Management)

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
วันที่อนุมัติหลักสูตร 15 ก.ค. 2560
 
แผนการศึกษา
ชื่อแผน
จำนวนหน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา(ปี)
ทั้งหมด วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายวิชาเรียน
แผน ก แบบ ก1 (Plan A1)
36
36
0
2
แผน ก แบบ ก2 (Plan A2)
42
12
30
2
แผน ข (Plan B)
42
6
36
2
 
ค่าธรรมการศึกษา ภาคการศึกษาปกติละ 27,000 บาท
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการการศึกษา
2) บุคลากรทางด้านการบริหารและการจัดการการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนของรัฐ
3) ครู อาจารย์ทางการบริหารและการจัดการการศึกษา
4) บุคลากรในองค์กรภาครัฐและเอกชน
5) นักวิจัยอิสระ
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง *  Ph.D. (Education: Educational Administration), International Islamic U. Malaysia, Malaysia
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซัมซู สาอุ *  Ph.D.(Education: Education Administration), International Islamic U. Malaysia, Malaysia
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา *  Ph.D.(Education:Education Administration), International Islamic U. Malaysia, Malaysia
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต Ph.D.(Curriculum and Instruction), University of Malaya, Malaysia
5. ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์   Ph.D.(Development Education), Chulalongkorn University, Thailand
6. Asst. Prof. Dr.Abdulai M.Kaba  Ph.D.(Islamic Science), International Institution of IslamicThought and civilization,International Islamic University Malaysia,Malaysia

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
      การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง (การบริหารการศึกษาและวิจัย)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซัมซู สาอุ (การบริหารการศึกษาและนวัตกรรม)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา (การบริหารการศึกษาและการสอนอิสลามศึกษา)
4. ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ (วิจัยและนวัตกรรม)
5. Asst.Prof.Dr.Abdulai M.Kaba (จิตวิทยาการศึกษา)
      อิสลามศึกษา
      เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
 
ข้อมูลติดต่อ
ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา โทร 084-964-5224
สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี
โทร 073-313928 to 50 ext. 2252, 2259, 2261
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn