หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง ปี 2565
Master of Arts Program in Islamic and Muslim Studies

ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Islamic and Muslim Studies)

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
วันที่อนุมัติหลักสูตร 11 ก.พ. 2565
 
 
 
ข้อมูลติดต่อ
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอนิง สือแต โทร 086-089-7074
สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี
โทร 073-313928 to 50 ext. 2259, 2261
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn