หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปกติ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2561
Master of Arts Program in Islamic Studies

ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อิสลามศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (อิสลามศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Islamic Studies)

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
วันที่อนุมัติหลักสูตร 16 มิ.ย. 2561
แผนการศึกษา
ชื่อแผน
จำนวนหน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา(ปี)
ทั้งหมด วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายวิชาเรียน
แผน ก แบบ ก1 (Plan A1)
36
36
0
2
แผน ก แบบ ก2 (Plan A2)
36
18
18
2
 
ค่าธรรมการศึกษา ภาคการศึกษาปกติละ 27,000 บาท
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
กลุ่มวิชา
1. ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม ( History and Islamic Civilization )
2. ชะรีอะฮฺ ( Shariah )
3. อุศูลุดดีน ( Usuluddin )
4. ครุศาสตร์อิสลาม ( Islamic Education )
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ *  Ph.D. (Islamic Studies), University Sains Malaysia, Malaysia
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ  Ph.D.(Islamic Studies), Prince of Songkla University, Thailand
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต Ph.D.(Curriculum and Instruction), University of Malaya, Malaysia
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง Ph.D.(Educational Administration), International Islamic University Malaysia, Malaysia
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช นุ้ยผอม Ph.D.(Islamic Banking and Finance), University of Durham, United Kingdom, England
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอนิง สือแต *  Ph.D.(West Asian Studies -Politics), Aligarh Muslim University, India
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะรอนิง สาแลมิง Ph.D.(Principle of Jurisprudence), Islamic University of Madinah, Saudi Arabia
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลฮาดี สะบูดิง Ph.D.(Islamic Studies), University Sains Malaysia, Malaysia
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี Ph.D.(Fiqh and Usul al-Fiqh), International Islamic University Malaysia, Malaysia
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาลี สาเมาะ Ph.D.(Islamic Call and Culture), Islamic University of Madina, Saudi Arabia
11. ดร.รุชดี ตาเห  Ph.D.(Islamic Education), The Islamic University of Madinah, Saudi Arabia
 
ข้อมูลติดต่อ
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอนิง สือแต โทร 086-089-7074
สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี
โทร 073-313928 to 50 ext. 2252, 2259, 2261
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn