หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง ปี 2565
Doctor of Philosophy Program in Islamic and Muslim Studies

ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Islamic and Muslim Studies)

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
วันที่อนุมัติหลักสูตร 11 ก.พ. 2565
 
 
 
ข้อมูลติดต่อ
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ โทร 080-138-2834
สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี
โทร 073-313928 to 50 ext. 2259, 2261
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn