สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Bachelorof Arts Programin Islamic Economics and Management

ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A.(Islamic Economics and Management)

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560    
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 97 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต
 
ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี
 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่นเจ้าหน้าที่การคลัง เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป พนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์อิสลาม บริษัทตะกาฟุล บริษัท ห้างหุ้นส่วน และ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
2) บุคลากรด้านการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ ผู้สอนทางด้านสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์อิสลามและการจัดการในอิสลาม
3) นักธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาล

การจัดการเรียนการสอน
- หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ร้อยละ 70 ของรายวิชาทั้งหมด โดยแต่ละรายวิชาจัดการเรียนการสอนที่เน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนชั่วโมงบรรยาย
- ทุกรายวิชาในหลักสูตรนี้ใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
- หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่สอดแทรก Work Integrated Learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายวิชาในหลักสูตร
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช นุ้ยผอม
2. อ.อริศ หัสมา
3. ดร.หมะหมูด หะยีหมัด
4. ดร.รุสลี นุห์
5. Prof. Dr. Farok Bin Zakaria
6. ดร.ชุติกาญจน์ เพ็ชร์แก้ว

ความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน
- บริษัทแฮส ออเดอร์ จํากัด
- บริษัท ซันโฟรเซ่น จํากัด
- บริษัท KTBST จํากัด
- สหกรณ์อิสลามศิดดิก จํากัด จังหวัดสงขลา
- สหกรณ์อิสลามอิบนุอัฟฟาน จํากัด จังหวัดปัตตานี
- สหกรณ์อิสลามบีนา จํากัด จังหวัดยะลา
- สมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน
- โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี
- โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ ปัตตานี
- PATTANI BAZAAR
- สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดปัตตานี
- องค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
- บริษัทอื่นๆ ที่ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
 
ข้อมูลติดต่อ
งานรับนักศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี
โทร 073-313928 to 50 ext. 2240
082-429-2478 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม

  

 
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn