สาขาวิชาอิสลามศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Bachelor of Arts Program in Islamic Studies

ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Islamic Studies)

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 100 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต
 
การจัดการเรียนการสอน
- หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ร้อยละ 70 ของรายวิชาทั้งหมด โดยแต่ละรายวิชาจัดการเรียนการสอนที่เน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนชั่วโมงบรรยาย
- ทุกรายวิชาในหลักสูตรนี้ใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
- หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่สอดแทรก Work Integrated Learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายวิชาในหลักสูตร
 
แผนการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา
 
ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี
 
 
อาชีพในอนาคต
 - บุคลากร พนักงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่บุคคล นักวิชาการศึกษา วิทยากร/ครูอิสลามศึกษา
- นักวิจัยด้านอิสลามศึกษา
- เจ้าหน้าที่หรือพนักงานในองค์กรสังคมการเมือง เศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษา

จุดเด่น/เอกลักษณ์ของหลักสูตร
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม
- มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาการอิสลาม
- มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสมดุล
- บูรณาการความรู้เพื่อดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ข้อมูลติดต่อ
งานรับนักศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี
โทร 073-313928 to 50 ext. 2240
086-9596694 สาขาวิชาอิสลามศึกษา

  
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn