สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

Bachelor of Business Administration in Islamic Business Innovation (Revised Version 2021)
--------------------------------
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Islamic Business Innovation)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564    
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม)
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
          จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
          ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
          ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 84 หน่วยกิต
          ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต
          รวม 120 หน่วยกิต
 
ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี
 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
          1) นวัตกรทางธุรกิจ (Business Innovator)
          2) นักออกแบบธุรกิจอิสลาม (Islamic Business Designer)
          3) นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)
          4) ที่ปรึกษาธุรกิจ (Business Consultant)
          5) นักวางแผนและพัฒนาธุรกิจ (Business Planner and Developer)
          6) ผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาล (Halal Entrepreneur)
          7) พนักงานบริษัทเอกชน (Private Company Employee)
          8) พนักงานองค์กรของรัฐ (Government Officer)
          9) นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer)
          10) นักแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunity Creator)
          11) ฟรีแลนเซอร์ (Freelancer)

จุดเด่น/เอกลักษณ์ของหลักสูตร
          - ความรู้ทางธุรกิจบนฐานคุณธรรมอิสลาม
          - สร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจด้วยทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
          - สร้างกระบวนการคิดแบบผู้ประกอบการเพื่อสังคม
          - กล้าล้มเหลวและเปิดรับการพัฒนาเพื่อเติมโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
          - สร้างประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการกับการทำงานเพื่อโอกาสได้งานสูง
          - จัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชาจบได้ใน 7 ภาคการศึกษา (3ปีครึ่ง)
          - MOU กับชุมชนและสถานประกอบการมากกว่า 15 แห่ง
          - มีระบบ Credit Bank และโมดูล Upskill-Reskill ระยะสั้นสำหรับผู้สนใจ
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน
          - บริษัทแฮส ออเดอร์ จํากัด
          - บริษัท ซันโฟรเซ่น จํากัด
          - บริษัท KTBST จํากัด
          - สหกรณ์ษะกอฟะห์อิสลาม จํากัด จังหวัดกระบี่
          - สหกรณ์อิสลามอิบนุเอาฟ จํากัด จังหวัดสตูล
          - สหกรณ์อิสลามศิดดิก จํากัด จังหวัดสงขลา
          - สหกรณ์อิสลามอิบนุอัฟฟาน จํากัด จังหวัดปัตตานี
          - สหกรณ์อิสลามบีนา จํากัด จังหวัดยะลา
          - สมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน
          - โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี
          - โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ ปัตตานี
          - PATTANI BAZAAR
          - สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดปัตตานี
          - องค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
          - บริษัทอื่นๆ ที่ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
 
ข้อมูลติดต่อ
งานรับนักศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี
โทร 073-313928 to 50 ext. 2240
082-429-2478 สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn