สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
Bachelor of Education Program in Teaching Islamic Studies

ชื่อปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนอิสลามศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)ศษ.บ. (การสอนอิสลามศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English)B.Ed. (Teaching Islamic Studies)

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562    
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (หลักสูตรเดิม 5 ปี)
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต
 
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 104 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต
 
การจัดการเรียนการสอน
- หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ร้อยละ 70 ของรายวิชาทั้งหมด
- ใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตร
- สอดแทรก Work Integrated Learning ร้อยละ 30 ของรายวิชาในหลักสูตร
 
แผนการศึกษา
 
ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี
 
 
อาชีพในอนาคต
- ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา​ ในองค์กร​ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
- ผู้ประกอบการ ผู้จัดการสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ
- นักวิจัยนักวิชาการทางการศึกษา

จุดเด่น/เอกลักษณ์ของหลักสูตร
-
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ อิสลามศึกษา
- ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
- มีทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
- ทักษะการเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีมตามหลักการอิสลาม
- ทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจการศึกษา​ สถานศึกษา​ ศูนย์​การเรียนรู้​ ตาดีกา มักตับ
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต
2. ดร.สราวุธ สายทอง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุ อัสมิมานะ
4. อาจารย์สุวรรณี หลังปูเต๊ะ
5. ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์
6. ดร.สุไม บิลไบ
7. ดร.นุรซีตา เพอแสละ
 
ข้อมูลติดต่อ
งานรับนักศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี
โทร 073-313928 to 50 ext. 2240
091-987-3515 สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
 
  
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn