สาขาวิชากฎหมายอิสลามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
Bachelor of Arts Program in Islamic law

ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (กฎหมายอิสลาม)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (กฎหมายอิสลาม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Islamic Law)

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560    
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
 
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 99 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต
รวม 120 หน่วยกิต
 
ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี
 
 
หลักสูตร 2 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (กฎหมายอิสลาม) + นิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายอิสลามได้ทำ MOU กับคณะนิติศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ โดยเปิดโอกาสแก่บัณฑิตที่จบจากสาขากฎหมายอิสลามเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ ระยะเวลา 1 ปีครึ่ง มีสิทธิได้ปริญญาอีกใบทางนิติศาสตร์
นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาสองปริญญา (Double Degree) จะต้องผ่านการสอบวัดความรู้ และมีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 3.0
 
อาชีพในอนาคต
- นักชารีอะฮฺและนักกฎหมาย
- ผู้พิพากษาคดีอิสลาม/ดาโต๊ะยุติธรรม
- ผู้ตรวจสอบมาตรฐานฮาลาล
- นิติกรอิสลามในโรงงานฮาลาล
- พนักงานในสถาบันการเงินอิสลาม
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานฝ่ายปกครอง
- พนักงานคุมประพฤติ
- พนักงานคดีปฏิบัติการ
- นักวิจัยด้านกฎหมายอิสลาม
- วิทยากรด้านอิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม
- นิติกรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม
- ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

จุดเด่น/เอกลักษณ์ของหลักสูตร
- เรียนรู้กฎหมายอิสลามอย่างละเอียดครอบคลุมวิถีชีวิตของมุสลิม
- กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ 4 มัซฮับ
- เน้นมัซฮับชาฟีอีย์เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย
- กฎหมายอิสลามและนิติศาสตร์ (หลักสูตร 2 ปริญญา)
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มะรอนิง สาแลมิง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาดุลฮัก มิ่งสมร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์  ดือเระ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุสมาน ยูนุ
 
ข้อมูลติดต่อ
งานรับนักศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี
โทร 073-313928 to 50 ext. 2240
098-738-3262 สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
 
 
 
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn