หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม (Islamic Studies and Islamic Laws)

  • อิสลามศึกษา (Islamic Studies)
  • กฎหมายอิสลาม (Islamic Laws)
    

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (Teaching Islamic Studies)


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม (Islamic Business Innovation)

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (Islamic Studies - International Program) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม (Islamic Educational Administration and Management)


 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (Islamic Studies)

+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn