ระบบสารสนเทศวิจัย
ระบบสืบค้นโครงการวิจัย
PSU Research Project

 > ระบบค้นหาโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ซึ่งข้อมูลในระบบจะเชื่อมโยงกับระบบ PRPM ของมหาวิทยาลัย
คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
PSU Knowledge bank

  > เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และจัดเก็บในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและเผยแพร่
SciVal
  > SciVal is a ready-to-use solution with unparalleled power and flexibility, which enables you to navigate the world of research and devise an optimal plan to drive and analyze your performance.
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn