สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่
              1. ดัชนีความโปร่งใส
              2. ดัชนีความพร้อมรับผิด
              3. ดัชนีความปลอดจาก การทุจริตในการปฏิบัติงาน
              4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
              5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
**************************
>> ข้อมูลพื้นฐาน
------------------------------------------
>> แผนการดำเนินงาน
  • แผนการดำเนินงานประจำปี
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
------------------------------------------
>> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
------------------------------------------
>> การจัดซื้อ จัดจ้าง
------------------------------------------
>> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn