คณะวิทยาการอิสลาม เดิมชื่อวิทยาลัยอิสลามศึกษา ได้รับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2532  และได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาการอิสลาม ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม  2562  โดยกำหนดให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านวิชาการและศิลปวิทยาการเกี่ยวกับอิสลามและบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งผลิตกำลังคนทางด้านอิสลามศึกษาทั่วไปในทุกสาขา
   
   
                คณะวิทยาการอิสลามได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารคณะ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม และกลุ่มงานพันธกิจเพื่อสังคม
                ปัจจุบันคณะวิทยาการอิสลาม ได้ทำหน้าที่ ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม ศึกษาค้นคว้าวิจัยความรู้ใหม่ ๆ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้ดำเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมตามศักยภาพและความพร้อม ซึ่งมีการพัฒนาเป็นลำดับ ดังนี้
                พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอิสลามศึกษา (ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
                พ.ศ. 2537 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์อิสลาม
                พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
                พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา
                พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาอิสลามศึกษา (โปรแกรมภาษาอาหรับ)
                พ.ศ. 2545 เริ่มดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
                พ.ศ. 2547 เริ่มดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดด้านอิสลามศึกษา
                พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาตะวันออกกลางศึกษา
                พ.ศ. 2549 เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอิสลามศึกษา
                พ.ศ. 2550 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
                พ.ศ. 2551 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
                พ.ศ. 2559 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                พ.ศ. 2563 เปลี่ยนชื่อจากเดิม "วิทยาลัยอิสลามศึกษา" เป็น "คณะวิทยาการอิสลาม"
                พ.ศ. 2564 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
                พ.ศ. 2565 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม
                พ.ศ. 2565 เปิดสอนระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn