ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ
คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม
Asst. Prof. Dr. Muhammadroflee Waehama
Dean, Faculty of Islamic Sciences
   
 
รองศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม
Assoc. Prof. Dr. Muhammadafeefee Assalihee
Associate Dean for Research and Director of Islamic Sciences Demonstration School
Email: muhammadafeefee.a@psu.ac.th
   
อาจารย์อริศ หัสมา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
Mr. Aris Hassama
Associate Dean for Academic Affairs and Student Potential Development
Email: aris.h@psu.ac.th
   
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุสลี นุห์
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพันธกิจเพื่อสังคม
Asst. Prof. Dr. Ruslee Nuh
Associate  Dean for Strategy and Social Engagement
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา เกื้อกูล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ
Asst. Prof. Dr. Yuttana  Kuakul
Assistant Dean for International Affairs
and Academic Services
   
ดร.นิอาบาดี มิง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Dr. Ni-abadee Ming
Assistant Dean for Student Affairs and Alumni Relations
 
 
นายซัยนูรดีน นิมา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ
หัวหน้าสำนักงานบริหารคณะ
Mr. Zainurdin Nima
Assistant Dean for Administration and Special Affairs
Head for Administrative office
   
 
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn